Теофедрин, Теофиллин

Rp. Theophedrini in tabul. N. 10
S. По 1 таблетке 2—3 раза в день.

Теофиллин

Rp. Theophyllini 0,1
Sacchari 0,2
М. f. pulv.
D. t. d. N. 10
S. По 1 порошку 3 раза в день.

Rp. Theophyllini 0,15
Fol. Digitalis pulv. 0,05
M. f. pulv.
D. t. d. N. 10
S. По 1 порошку 3 раза в день.

Rp. Theophyllini 0,2
But. Cacao 2,0
M. f. suppos.
D. t. d. N. 6
S. По 1 свече 2 раза в день в прямую кишку.

«Справочник практического врача», П.И. Егоров