Отечественные авторы (часть 1)

Абрамов, М. Г. Клиническая цитология. М., Медгиз. 1962.

Алексеев, Г. А. Тер. Арх., XXI. 1949, 76.

Алексеев, Г. А., Н. Е. Андреева. Миеломная болезнь. М., Медицина, 1966.

Анастасов, А., Е. Йорданов а, И. Вълков. Вътр, бол., II, 1963, 1, 80.

Анатков, А. Болеет на Хочкин — начало и разпространение на патологичния процес. Докт. дис. София, 1977.

Андреева, П. Морфологични и цитохимични проучвания на бластните клетки в миелобластозен стадий при хронична миелолевкоза. Канд. дис, 1974.

Анастасов, А. Клинична хематология. С. Мед. и физ., 1964.

Ашмарин, Ю. Я. Вестн. дерматол. и венерол., 1968, 3, 33.

Базан, О. Арх. патол., XXIII. 1971, 9, 47.

Бакърджиева, С. Строеж и васкуларизация на лимфните възли и лимфоидните образувания. Канд. дис, Варна, 1976.

Балабанов, К., И. Вълков, А. Дурмишев, В. Власов. Съвр. мед., XXII, 1971, 11, 45.

Бкрнар, В. Ультраструктура клеточного ядра. АМН СССР. Наука, 1972.

Берчев, К., И. Вълков. Върху въглехидратния и литидния метаболизъм в лимфните възли при възпалителни и неопластични заболявания (непубл. наблюдения).

Бирюкова, И. В., Н. И. Казаньская. Пробл. гематол. перел. крови, 1969, 7, 60.

Бондарев, П. Д. Цитология, Л., 15, 1973, 6, 688.

Бошнакова, Ц., Е. Лауридсен. Онкология, X, 1973, 3, 127.

Братанов, М. и М. Димитрова. Съвр. мед. 27, 1976, 6, 9.

Бутенко, 3. Д. и сотр. Проблемы гематологии, XX, 1975, 3, 44.

Бъчварова, М. Мед. пробл. (Пловдив), XIX, 1967, 1, 25.

Василев, Н. Ядрени нехроматинови структури при реактивни и туморни пронеси в лимфната тъкан (Електронномикроскопично изеледване). Канд. дис. София, 1977.

Василев, Н., Др. Б о б е в. Педиатрия (София), 16, 1977, 5, 430.

Василев, Н., Ив. Вълков, Ив. Михайлов. Експер. мед. и морф., 16, 1977, 4, 188.

Вихерт, А. М., Г. А. Галил — Олы, К. К. Порошин. Атлас диагностических биопсий кожи. М., Медицина, 1973, 240.

Волкова, О. В., М. И. Пекарский. Эмбриогенез и возрастная гистология внутренних органов человека. М., Медицина, 1976, 74.

Вълков, И. Научни трудове ВМИ — София, XLII, 1963, 1, 35.

Вълков. И. Вътр. бол., II, 1963 а, 3, 50.

Вълков, И. Педиатрия, V, 1966, 6, 570.

Вълков, И. Левкози — патоморфология и морфогенеза. С, Мед. и физк., 1969.

Вълков, И. Изв. Инст. морфол. Б АН, XIV, 1970, 170.

Вълков, И. Арх. патол., XXIV, 1972, 3, 39.

Вълков, И. Патология на лимфните възли. С, Мед. физк., С, 1975.

Вълков, Ив. В: Проблеми на сравнителната и експериментална морфология и ембриология, С, БАН, 1977.

Вълков, И., Ц. Гълъбова. Вътр. бол., VI, 1967, 1, 65.

Вълков, И., Л. Белчева. Съвр. мед. 28, 1977, б, 45.

Вълков, И., Г. Койчев. Вътр. бол., VIII, 1969, 2, 146.

Вълков, И., К. Белчев, Ш. Ниньо. Педиатрия, XI, 1972, 1, 30.

Вълков, И., А. Бочев. Cъвр. мед., XXIV, 1973, 6, 50.

Вълков, И., 3. Пейчева. Патоморфология на експерименталната токсоплазмоза на лимфните възли. Haematologica (Roma) 61, 1976, 1, 35.

Вълков, И., Л. Разсолкова. Върху реакцията на лимфните възли при лечение с перистон. Съвр. мед., XXVI, 1975, 3, 42.

Вълков, И., Ц. Цочев. Съвр. мед., 29, 1978, 2, 29.

Вълчанов, В. Фагоцитоза, атроцитоза и имуногенеза. С, БАН, 1966.

Георгиев а, С, И. Вълков, П. Нешева. Вътр. бол,. XI, 1972, 3, 74.

Гетов, X. Вътр. бол., XI, 1972, 3, 72.

Грех, И. Ф. Вопр. онкологии, 17, 1971, 10, 101.

Давыдовский, И. В. Патологическая анатомия и патогенез болезней человека, т. I. M., Медгиз, 1956.

Давыдовский, И. В. Патологическая анатомия и патогенез болезней человека, т. II, М., Медгиз, 1958.

Димитров, Д., Д. Кръстев, Ив. Вълков. II национален конгрес по хематология, Варна, 19 — 21 окт., 1978.

Димитров, С. Левкози в детската възраст. С, Мед. и физк., 1972.

Добрева, А. Цитохимични и електронномикроскопски изследвания на гранулоцитопоезата с оглед на острата левкоза. Канд. дис. С, 1964.

Добрева, А. Цитоморфологични, цитохимични и електронно-микроскопски проучвания на паралевкобластите при острата левкоза. Докт. дис. София, 1977.

Жаров, Ю. И. Лрх. патол. XI, 1978, 10, 56.

Жданов, Д. А. Лрх. патол. XXXII, 1970,3, 14.

Жданов, Д. А., В. А. Шахламов. Лрх. анат. хистол. ембриол. LV, 1968, 7, 25.

Заварзин, А. А., С. И. Щелкунов. Руководство по гистологии, VII изд. М., Медгиз, 1954.

Ичев, К., И. Вълков. Acta Med. Bulg., 1973, 3, 121.

«Патология лимфатических узлов», И.Н.Вылков